podstrona-slide2

Zmiana ustawy Prawo Bankowe – dyspozycja na wypadek śmierci

Szanowni Państwo, 

w związku z zapisami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy  Prawo Bankowe  oraz niektórych  innych ustaw, która wchodzi w życie z dniem 01.07.2016 r :

 uprzejmie informujemy:

 • jeżeli jesteście Państwo posiadaczami rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej i nie jest to rachunek wspólny, pragniemy poinformować o możliwości zadysponowania przez Państwa zgromadzonymi na ww. rachunkach środkami na wypadek śmierci poprzez złożenie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci,
 • w przypadku śmierci zgromadzone na wymienionych wyżej rachunkach środki pieniężne zostaną wypłacone wskazanym przez Państwa bliskim osobom. Dyspozycję na wypadek śmierci można złożyć w placówce Banku;
 • zasady składania dyspozycji na wypadek śmierci na ww. rachunkach bankowych reguluje art. 56 ustawy Prawo bankowe , o następującej treści:
 1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).
 2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
 3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
 4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.
 5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.
 6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty
  z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.

 

 • od dnia 1 lipca 2016 roku w przypadku śmierci posiadacza rachunku bankowego, który złożył dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, Bank będzie miał obowiązek powiadomienia osób wskazanych w tej dyspozycji o przysługującym im prawie do środków z tego tytułu;
 • w związku z powyższym, jeżeli złożyliście Państwo taką dyspozycję w Banku, pragniemy przypomnieć o konieczności aktualizacji danych adresowych osób wskazanych w dyspozycji w celu jej sprawnej realizacji;

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art.59a ust.1  Prawa Bankowego Posiadacz rachunku, który w okresie 10 lat nie wykazał żadnej aktywności (nie złożył jakiejkolwiek dyspozycji dotyczącej rachunku, w szczególności nie skierował do banku polecenia wypłaty środków pieniężnych z tego rachunku, czy też nie  skorzystał z karty płatniczej np. w celu wypłaty gotówki lub sprawdzenia salda na rachunku),  to Umowa o prowadzenie rachunku ulega rozwiązaniu, chyba, że Umowa była zawarta na czas oznaczony dłuższy niż 10 lat.

© 2009-2024 Bank Spółdzielczy w Chojnowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: MELLO Studio