Szczegóły rozwiązań dla Klientów indywidualnych

Umożliwiamy bezpłatne zawieszenie spłaty rat kredytów dla klientów indywidualnych. Zawieszenie rat dotyczy kredytu Mój Dom, kredytów gotówkowych/sezonowych i kredytów konsolidacyjnych.

Proponujemy zastosowanie tzw. wakacji kredytowych, czyli zawieszenia spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych na okres do 6 miesięcy na wniosek Kredytobiorcy. W przypadku skorzystania z zawieszenia spłaty, liczba rat nie ulegnie zmianie.

Kto może złożyć wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu?
Opcja zawieszenia spłaty kredytu (zastosowanie tzw. wakacji kredytowych) jest dostępna dla Kredytobiorców, którzy uzasadnią konieczność zawieszenia spłaty kredytu pogorszeniem swojej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią koronawirusa.

Jak należy uzasadnić konieczność zawieszenia spłaty kredytu?
We wniosku należy wskazać w jaki sposób pogorszyła się sytuacja finansowa Kredytobiorcy i jak to wpływa na konieczność zawieszenia spłaty rat. Bank nie będzie wymagał składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających aktualną sytuację finansowo-gospodarczą Kredytobiorcy.

W jaki sposób można wnioskować o zawieszenie spłaty kredytu?
Wnioski o zawieszenie spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie placówki Banku mogą pracować w ograniczonym zakresie lub mogą być zamknięte. Prosimy o sprawdzenie wcześniej godzin otwarcia Oddziału. Informacje o pracy naszych placówek aktualizujemy na bieżąco.

Czy rozpatrzenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu jest płatne?
Rozpatrzenie wniosku o zawieszenie spłaty kredytu jest bezpłatne i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy kredytowej.

Co oznacza zapis we Wniosku: „Na żądanie Banku zobowiązuję się do pisemnego potwierdzenia niniejszego Wniosku”?
Powyższe zobowiązanie należy rozumieć w ten sposób, że Bank umożliwia i akceptuje składanie wniosków o udzielenie tzw. wakacji kredytowych w związku z pandemią koronawirusa różnymi kanałami, w tym kanałami zdalnymi. Bank zrealizuje poprawnie złożony Wniosek wskazanymi kanałami, nie ma potrzeby dostarczania przez Klienta oryginału tego Wniosku do Banku. Jednakże w przyszłości, po ustaniu pandemii, Bank może skorzystać z prawa do żądania dostarczenia oryginału wniosku, ale poinformuje o tym  Klienta indywidualnie. Nie dotyczy to Klientów, którzy złożyli wniosek w Placówce Banku.

Ile będzie wynosiła rata mojego kredytu po skorzystaniu z 3-miesięcznego zawieszenia spłaty?
W przypadku skorzystania z zawieszenia spłaty rat kredytu, okres kredytowania pozostaje bez zmian. Wysokość pozostałych do spłaty rat kapitałowo-odsetkowych przypadających po terminie zakończenia okresu zawieszenia rat kredytu ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu. Bank przekaże nowy harmonogram spłat w terminie do 14 dni roboczych od przesłania przez Bank potwierdzenia przyjęcia i realizacji wniosku o zawieszenia spłat rat kredytu na adres poczty elektronicznej.

Bank Spółdzielczy w Chojnowie wdrożył rozwiązania wypracowane przez banki pod patronatem Związku Banków Polskich, zgodne ze Stanowiskiem w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego, obowiązującego od 08.06.2020 r. Stanowisko przyjęło formę moratorium pozaustawowego, w rozumieniu wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA), dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, które banki stosują w związku z kryzysem wywołanym COVID-19 (zwane „Moratorium EBA”).

Poniżej znajduje się wniosek o zawieszenie spłaty kredytu.

Pobierz wniosek

===

ZAWIESZENIE WYKONANIA UMOWY KREDYTU ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 19 CZERWCA 2020 R. O DOPŁATACH DO OPROCENTOWANIA KREDYTÓW BANKOWYCH UDZIELANYCH PRZEDSIĘBIORCOM DOTKNIĘTYM SKUTKAMI COVID-19 ORAZ O UPROSZCZONYM POSTĘPOWANIU O ZATWIERDZENIE UKŁADU W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19, TZW. TARCZA ANTYKRYZYSOWA  4.

Bank, w stosunku do Kredytobiorców, którzy po dniu 13 marca 2020 r. utracili pracę lub inne główne źródło dochodu, umożliwia zawieszenie wykonania umowy kredytu. Zgodnie z zapisami ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, tzw. tarcza antykryzysowa  4, na wniosek Kredytobiorcy złożony w Banku na trwałym nośniku,  zawiesza się wykonanie:

  1. umowy o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, albo
  2. umowy o kredyt mieszkaniowy Mój Dom w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, albo
  3. umowy o kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
    – jeżeli Kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
    – Kodeks cywilny.

Wniosek o zawieszenie wykonania umowy kredytu dostępny w placówkach Banku.

© 2009-2020 Bank Spółdzielczy w Chojnowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: MELLO Studio