Informacja w sprawie Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Chojnowie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Chojnowie stosownie do § 22 ust.1 Statutu Banku informuje, że zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Chojnowie, które odbędzie się w dniu 15.07.2020r. (środa) o godzinie 16 30 w Restauracji „Pałacyk” ul. Witosa 7 wg poniższego  porządku obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Wybór Komisji ds. odpowiedniości.
 8. Stwierdzenie prawomocności obrad przez Komisję Skrutacyjną – protokół.
 9. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 24 maja 2019r.
 10. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 • Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2019r. oraz przedstawionych kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2020 rok.
 • Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności za 2019 rok.
 1. Zapoznanie ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Chojnowie za 2019r.
 2. Przedstawienie sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z przeprowadzonej oceny odpowiedniości indywidualnej i kolegialnej Rady Nadzorczej.
 3. Dyskusja.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnowie za 2019r.,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Chojnowie za 2019r.,
 • przyjęcia sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości,
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnowie z działalności za 2019r.,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie,
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2019r.,
 • uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2020r.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego

w Chojnowie

© 2009-2020 Bank Spółdzielczy w Chojnowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: MELLO Studio