Zmiana regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 15 grudnia 2019 r. wejdzie w życie nowy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Chojnowie. Wprowadzone zmiany są następstwem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie płatności transgranicznych i opłat za przeliczenie waluty, które stosuje się od 15 grudnia 2019 r. oraz podpisanego przez Bank Porozumienia międzybankowego w sprawie stosowania Polecenia zapłaty.

Ze względu na wymogi ww. Rozporządzenia, w przedmiotowym Regulaminie dodano m.in. definicje systemów rozliczeniowych wykorzystywanych do realizacji przelewów. Określono także zasady realizacji przelewów Target i SEPA.

Natomiast, w związku z zawartym Porozumieniem międzybankowym, o którym mowa powyżej, w Regulaminie wprowadzono zmiany w zasadach realizacji Polecenia zapłaty polegające m.in. na braku konieczności weryfikacji posiadania przez Bank zgody przed obciążeniem rachunku posiadacza kwotą Polecenia zapłaty.

Ponadto, w Regulaminie dodano również postanowienia wynikające z art. 60 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, zgodnie z którym jeśli umowa rachunku bankowego nie stanowi inaczej, Bank ma prawo rozwiązać umowę, gdy w ciągu dwóch lat nie dokonano na rachunku żadnych obrotów, poza dopisywaniem odsetek, a stan środków pieniężnych na tym rachunku nie przekracza kwoty minimalnej wynoszącej 10 zł.

Dodatkowo, w Regulaminie wprowadzono postanowienia, zgodnie z którymi Bank ma prawo wstrzymać wysyłkę korespondencji do Klientów w przypadku dwukrotnego jej zwrotu z adnotacją o błędnym adresie. Doprecyzowano również przesłanki upoważniające Bank do zmiany wysokości opłat i prowizji pobieranych w związku z prowadzeniem rachunków bankowych.

Nowy tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej www.bs-chojnow.pl

Ponadto, uprzejmie informujemy, iż od 15 grudnia 2019 r. zmianie ulegnie również Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe za wyjątkiem zapisów dotyczących usługi „Polecenia przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR”, które wchodzą w życie z dniem 01.11.2019 r.

Wprowadzone zmiany związane są m.in. z wejściem w życie ww. Rozporządzenia i wynikają przede wszystkim z obowiązku dostosowania:

  • opłat pobieranych przez Bank za realizację przelewów SEPA w EUR do banków zagranicznych do opłat za realizację przelewów ELIXIR w PLN,
  • opłat pobieranych przez Bank za realizację przelewów Target/SWIFT w EUR do opłat za realizację przelewów SORBNET w PLN,
  • opłat za wypłaty gotówki w ramach transgranicznych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego w EUR do opłat za wypłaty gotówki w innych bankomatach w kraju (bankomatach prowizyjnych).

Nowy tekst Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dostępny jest na stronie internetowej www.bs-chojnow.pl

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 110 ust. 5-6 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, tj. do 14 grudnia 2019 r. włącznie, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli Posiadacz rachunku zgłosi sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją.

Zobacz nowy Regulamin dla osób fizycznych

Zobacz Taryfę prowizji i opłat

 

W przypadku pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu z pracownikami Banku pod numerami:

Centrala Banku: (76) 818 85 76
Oddział w Gromadce: (75) 738 22 96

© 2009-2020 Bank Spółdzielczy w Chojnowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: MELLO Studio