Zmiana regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Uprzejmie informujemy, że od 14 września 2019 r. wejdzie w życie nowy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku  Spółdzielczym w Chojnowie. Przy czym, niektóre postanowienia będą obowiązywały od 05 maja 2019 r. Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z ww. Ustawą określeni w niej dostawcy usług (m.in. podmioty prowadzące rachunki bankowe oraz podmioty świadczące usługi dostępu do rachunków bankowych) będą mogli za zgodą Klienta lub osoby, którą Klient upoważnił do korzystania z systemu bankowości elektronicznej, inicjować transakcje płatnicze, mieć dostęp do informacji o rachunku płatniczym Klienta oraz potwierdzać dostępność środków na rachunku płatniczym Klienta dla transakcji płatniczej opartej na karcie płatniczej. Dotyczy to sytuacji, w której Klient ma dostęp on-line do rachunku płatniczego.

Ponadto, od 05 maja 2019 r. w Banku Spółdzielczym  nastąpi zmiana instrumentów uwierzytelnienia użytkownika (dotyczy Klientów korzystających obecnie z listy haseł jednorazowych w postaci karty jednorazowych kodów autoryzacyjnych). Zmiana ta związana jest z wynikającymi z ww. Ustawy wymogami silnego uwierzytelnienia Posiadacza rachunku lub osoby upoważnionej do dysponowania rachunkiem, czyli dwuczynnikowej weryfikacji tożsamości zapewniającej mocniejszą ochronę danych tych osób.

Ze względu na to, że ww. hasła jednorazowe nie spełniają wymogów przedmiotowej Ustawy, od 05 maja 2019 r. Bank nie będzie ich stosował jako m.in. środka dostępu do systemu bankowości elektronicznej. W zamian stosowane będą kody SMS, służące do autoryzacji dyspozycji oraz transakcji płatniczych składanych w usłudze bankowości elektronicznej. Oznacza to, iż Klient korzystający z systemu bankowości elektronicznej będzie musiał posiadać urządzenie mobilne (np. telefon komórkowy, tablet) z krajowym numerem telefonu.

Mając na uwadze konieczność zmiany instrumentów autoryzacji, uprzejmie informujemy, że Ci z Państwa, którzy korzystają z karty jednorazowych kodów autoryzacyjnych mogą na dotychczasowych zasadach autoryzować dyspozycje/transakcje w systemie bankowości elektronicznej przy użyciu tych instrumentów  nie dłużej niż do dnia 04 maja 2019 r. włącznie.

Informujemy jednocześnie, że od 05 maja 2019 r., aby korzystać aktywnie z usługi bankowości elektronicznej należy przed tą datą zmienić metodę autoryzacji składając dyspozycję w dowolnej placówce Banku.

Zmiany wprowadzone m.in. w związku z koniecznością dostosowania jego postanowień do wymogów wynikających z ww. Ustawy zostały oznaczone kolorem zielonym.

Zmieniony Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym będzie obowiązywał od 14 września 2019 r. z wyjątkiem § 2 pkt. 19, 27, 50, 60, 66, 69, 77, 78, 79 oraz §3 ust. 1 oraz § 34 oraz §44 ust.19 oraz §76 ust. 2-3 oraz §85 ust. 6 oraz §86 oraz §88 oraz § 91 ust. 1 oraz § 95 które to zapisy wejdą w życie od 05 maja 2019r.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie § 118 ust. 1 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych, Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian tj. do 13 września 2019 r. włącznie, wypowiedzieć Umowę rachunku bankowego ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem, że lokaty otwarte w ramach wypowiedzianej Umowy prowadzone są do końca okresu, na jaki zostały założone bez możliwości ich odnowienia na kolejny okres, o ile Posiadacz rachunku nie złoży dyspozycji odmiennej. Jeżeli Posiadacz rachunku zgłosi sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją.

W przypadku pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Banku pod numerem:

Centrala Banku                        768188576

Oddział w Gromadce              757382296

Informacje dotyczące zmian w zakresie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych wynikające z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw znajdą się również na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bs-chojnow.pl.

 

Nowy regulamin znajduje się na stronie internetowej www.bs-chojnow.pl w zakładce Pliki do pobrania oraz w placówkach Banku.

Pobierz nowy Regulamin

© 2009-2020 Bank Spółdzielczy w Chojnowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: MELLO Studio