#zostanwdomu – Działania pomocowe dla Klientów

Umożliwiamy odroczenie spłaty rat kredytów dla Klientów indywidualnych, przedsiębiorców, rolników oraz wspólnot mieszkaniowych których sytuacja finansowa ulegnie pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa.

Szczegóły rozwiązań dla Klientów Indywidualnych

Szczegóły rozwiązań dla przedsiębiorców, rolników oraz wspólnot mieszkaniowych

 

SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Dla kredytów na cele mieszkaniowe, kredytów gotówkowych/sezonowych oraz kredytów konsolidacyjnych umożliwiamy zastosowanie tzw. wakacji kredytowych, czyli odroczenia spłat rat kapitałowych/kapitałowo-odsetkowych/odsetkowych na okres do 3 miesięcy z wydłużeniem lub bez wydłużenia okresu kredytowania na wniosek Kredytobiorcy.

Kto może złożyć wniosek o odroczenie spłaty rat kredytu?

Opcja odroczenia spłaty kredytu (zastosowanie tzw. wakacji kredytowych) jest dostępna dla Kredytobiorców, którzy uzasadnią konieczność odroczenia spłaty kredytu pogorszeniem swojej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią koronawirusa.

Jak należy uzasadnić konieczność odroczenia spłaty kredytu?

We wniosku należy wskazać w jaki sposób pogorszyła się sytuacja finansowa Kredytobiorcy i jak to wpływa na konieczność odroczenia spłaty rat. Bank nie będzie wymagał składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających aktualną sytuację finansowo-gospodarczą Kredytobiorcy.

W jaki sposób można wnioskować o odroczenie spłaty kredytu?

Wnioski o odroczenie spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:

  • adresu e-mail: zpb@bs-chojnow.pl, gromadka@bs-chojnow.pl
  • listownie/kurierem na adres:

Bank Spółdzielczy w Chojnowie
ul. Rynek 18/19
59-225 Chojnów
z dopiskiem „Odroczenie rat COVID – 19”

  • w placówkach Banku

Czy rozpatrzenie wniosku o odroczenie spłaty rat kredytu jest płatne?

Rozpatrzenie wniosku o odroczenie spłaty kredytu jest bezpłatne.

Co oznacza zapis we Wniosku o wakacje kredytowe:
„Na żądanie Banku zobowiązuję się do pisemnego potwierdzenia niniejszego Wniosku”?

Powyższe zobowiązanie należy rozumieć w ten sposób, że Bank umożliwia i akceptuje składanie wniosków o udzielenie wakacji kredytowych w związku z pandemią koronawirusa różnymi kanałami, w tym kanałami zdalnymi. Bank zrealizuje poprawnie złożony wniosek o udzielenie wakacji kredytowych wskazanymi kanałami, nie ma potrzeby dostarczania przez Klienta oryginału tego wniosku do Banku. Jednakże w przyszłości, po ustaniu pandemii, Bank może skorzystać z prawa do żądania dostarczenia oryginału wniosku, ale poinformuje o tym  Klienta indywidualnie. Nie dotyczy to Klientów, którzy złożyli wniosek listownie lub w placówce Banku.

Gdzie znajdę wniosek o odroczenie spłaty kredytu?

Wniosek znajduje się TUTAJ

SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, ROLNIKÓW ORAZ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Klientom, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa, udostępniamy rozwiązania powalające m.in.: odroczyć ratę kredytu lub odnowić okres kredytowania.

Proponujemy odroczenie:

– spłaty raty kapitałowo-odsetkowej na okres do 3 miesięcy
– części kapitałowej na okres do 6 miesięcy – odsetki płatne w terminach wynikających z umowy kredytu
– raty odsetkowej na okres do 3 miesięcy

Zastosowane odroczenia terminu spłaty może spowodować:
– wydłużenie okresu kredytowania o zastosowany analogiczny okres odroczenia
– po okresie prolongaty pozostałe raty zostaną równomiernie powiększone o odroczone płatności
– w przypadku odroczenia w spłacie odsetek – płatność jednorazowa w uzgodnionym terminie

Odroczenie terminu spłaty raty kredytu może dotyczyć:
– kredytów obrotowych
– kredytów inwestycyjnych

Wzór Wniosku o odroczenie terminu spłat rat znajduje się TUTAJ

Wnioski o odroczenie terminu spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:

  • adresu e-mail: zpb@bs-chojnow.pl, gromadka@bs-chojnow.pl, (należy załączyć skany wypełnionych i podpisanych formularzy)
  • listownie/kurierem na adres:

Bank Spółdzielczy w Chojnowie
ul. Rynek 18/19
59-225 Chojnów
z dopiskiem „Odroczenie rat COVID – 19”,

  • w placówkach Banku

Bank z tytułu odroczenia terminu spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji.

Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie w przyspieszonym trybie, o decyzji powiadomimy Państwa niezwłocznie.

Pozytywna decyzja, wiąże się z zawarciem aneksu do umowy zmieniającego harmonogram spłat kredytu. Aneks będzie można podpisać:
-w placówce Banku
– korespondencyjnie

Podpisanie aneksu korespondencyjnie

1. aneks otrzymają Państwo wiadomością zwrotną na wskazany we wniosku adres email

2. prosimy o wydrukowanie aneksu w dwóch egzemplarzach, podpisanie egzemplarzy zgodnie ze wzorem podpisu złożonego podczas zawierania umowy kredytowej

3. wysłanie dwóch podpisanych oryginałów aneksu na adres:

Bank Spółdzielczy w Chojnowie
ul. Rynek 18/19
59-225 Chojnów
z dopiskiem „Odroczenie rat COVID – 19”

4. Bank niezwłocznie odeśle drugi egzemplarz aneksu na adres korespondencyjny.

© 2009-2020 Bank Spółdzielczy w Chojnowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: MELLO Studio