Zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Informujemy, że z dniem 20 grudnia 2018 r. zmianie ulegną zapisy Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Wprowadzone zmiany wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. Główne zmiany to:

  1. wprowadzenie nowego terminu rozpatrywania reklamacji dla transakcji płatniczych, który będzie wynosił 15 dni roboczych, a w szczególnie skomplikowanych sytuacjach będzie mógł być wydłużony do 35 dni roboczych,
  2. doprecyzowany został moment otrzymania zlecenia płatniczego, otrzymanego po godzinie granicznej lub w dniu wolnym od pracy;
  3. doprecyzowano zapisy dotyczące odpowiedzialności Banku wobec Posiadacza rachunku za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej oraz za wykonanie nieautoryzowanej transakcji płatniczej;
  4. dodano zapisy określające sposób pobierania opłat od transakcji płatniczych realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w obrocie z państwami członkowskimi z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG – kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein), w jakiejkolwiek walucie. W takim przypadku zleceniodawca i beneficjent ponoszą opłaty określone w umowie zawartej przez każdego z nich ze swoim dostawcą- jedyną dostępną opcją jest opcja SHA.

Ponadto wprowadzono również zmiany nie związane z ustawą, tj.:

  1. dodanie zapisów dotyczących korzystania z kart płatniczych powiązanych z programem lojalnościowym;
  2. dostosowanie zapisów Regulaminu do możliwości realizacji przelewów wewnętrznych w systemie bankowości elektronicznych w czasie 24h/7;
  3. inne zmiany redakcyjne i legislacyjne nie mające wpływu na treść merytoryczną Regulaminu.

Treść nowego Regulaminu

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian.

© 2009-2019 Bank Spółdzielczy w Chojnowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: MELLO Studio